Bhalo Hindoro

Bhalo Hindoro

Bhalo Hindoro bhali sopari sudi

Sarve vavaru  ma kahi vahu Rudy?

Sarve vav ma …. vahu rudi

Kam kaj kare nahi ne fashion ma puri

Ato …..bhai  tam gher chale

Ama gher hoi toh sab soti vage

Sab soti vage ne jath piyar bhage

Jath piyar bhage ne kam shikhi lave

Bhalo Hindoro bhali sopari sudi

Sarve vav ma kahi vahu rudi

Sarve vahu ma ….. vahu rudi

Kam kaj kare nahi ne gava ma puri

Ato …… tam gher chale

Ama gher hoi toh sab soti vage

Sab soti vage ne jath piyar bhage

Jath piyar bhage ne kam shikhi lave

 

Bhalo Hindoro bhali sopari sudi

Sarve vahu ma kahi vahu rudi

Sarve vahu ma …. vahu rudi

Kam kaj kare nahi ne vato ma

Ato … tam gher chale

Ama gher hoi toh sab soti vage

Sab soti vage ne jath piyar bhage

Jath piyar bhage ne kam shikhi lave

 

Bhalo Hindoro bhali sopari sudi

Sarve vahu ma …. vav rudi

Kam kaj kare nahi ne farva ma puri

Ato …….tam gher chale

Ama gher hoi toh sab soti vage

Sab soti vage ne jath piyar bhage…

Jath piyar bhage ne kam shikhi lave