Maro mandvo sahu rudiaro sarovar fulde chaya re

Maro mandvo sahu rudiaro sarovar fulde chaya re
Lobhi dada lobhe na kariye awasar avya jase re

Avsariya to kale vaya jase bhav na mena rese re

Maro mandvo sahu rudiaro sarovar fulde chaya re

Lobhi Kaka lobhe na kariye awasar avya jase re

avsariya to kale  vaya jase bhav na mena rese re

Maro mandvo sahu rudiaro sarovar fulde chaya re

Lobhi  fuva lobhe na kariye awasar avya jase re

avsariya to kale  vaya jase bhav na mena rese re

Maro mandvo sahu rudiaro sarovar fulde chaya re

Lobhi Masa lobhe na kariye awasar avya jase re

avsariya to kale  vaya jase bhav na mena rese re

Maro mandvo sahu rudiaro sarovar fulde chaya re

Lobhi Veera lobhe na kariye awasar avya jase re

avsariya to kale  vaya jase bhav na mena rese re