Ek Pankhi Ave Ne Udi Gayu

Ek pankhi avi neh udi gayu,
Ek vat saras samajavi gayu.
Ek pankhi…

Aa duniya ek pankhino melo kayam kyan rahevanu chhe,
Khali hathe avya eva khali hathe javanu chhe,
Jene taru manyu teh toh ahinu ahi sahu rahi gayu.
Ek pankhi…

Jivan prabhate janma dharyo
neh sanj pade neh udi gayu,
Saga sambandhini maya mudi sahu muki alag thavu,
Ekalavayu atam pankhi sathe na kain lai gayu.
Ek pankhi…

Dharma punyani lakshmiganthe
Satkarmono sathavaro,
Bhavasagar taravane mate anya nathi koi aaro,
Jata jata pankhi jivanano sacho marm samjavi gayu.
Ek pankhi…

Pankhovalu pankhi unche udie gaya akashe,
Bhan bhuli bhatake bhavaranama
Maya mrugajalani ashe,
Jagatani ankho joti rahine, pankh vina ae udi gayu.
Ek pankhi…