Chale Hanuman

Chale hanuman yaha aye
shree ramji ki dhoon machaye
dhoon machaye aysi dhoon machaye
chale hanuman yah aye..
Sitaram naam dhoon aysi machaye (2)
sunker aye raghurai shre ramji
chale hanuman yah aye..
Bhakta janoka ghar pawan karva (2)
avo avo ne raghurai shree ramji ki dhoon machaye
chale hanuman yah aye..
Gangaji aye jamnaji aye (2)
triveni sangam aye shree ramji ki dhoon machaye
chale hanuman yah aye..
Das janoki yahi vinanti (2)
charan kamal balihari shree ramji ki dhoon machaye
chale hanuman yah aye…